Handelsbetingelser

Pascucci / Bøgh og Larsen KaffeCompagni Aps - Almindelig salgs- og leveringbetingelser for B2B kunder.

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (Januar 2017) for PASCUCCI DANMARK / BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI APS CVR 26504481 (herefter benævnt ”BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI”) er gældende for salg af ethvert produkt eller ydelse fra BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser el. lign anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen og lignende i brochurer og andet salgsmateriale er kun vejledende. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø. Kunden har alene ansvaret for at installationer som el- og vandtilslutning er udført korrekt og lovligt. Kunden skal til enhver tid følge anvisninger udstedt af BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI vedrørende korrekt installation, tilslutning m.v. af det leverede udstyr.
 

3. Levering og leveringstid

Leveringstidspunkter er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI, medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligtaftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt alle nødvendigeformaliteter og/eller aftalte vilkår. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår

varerne for Kundens regning og risiko på BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs lager. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v. Såfremt der indtræder forsinkelse, som BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI bærer ansvaret for, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI at kræve levering, dog betinget af, at Kunden fastsætter en endelig frist på minimum 15 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med angivelse af, at Kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Kun såfremt levering ikke sker inden for denne frist, er Kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hævebeføjelse har Kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

4. Betaling

Det er muligt for registerede kunder, at betale med kreditkort (Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Visa) eller pr. faktura. Der henvises til separat skriflig aftale vedrørende betalingsfrister og betingelser i forbindelse med fakturabetaling. Kunder der betaler med Dankort ved ordreafgivelse opnår en online-rabat på 2% af hele købsbeløbet. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI forbeholder sig retten til at kreditvurdere kunden og på dette grundlag afgøre, hvorvidt kunden kan handle på kredit og i givet fald under hvilke betingelser. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI kan ligeledes, uden yderligere forklaring, afvise at en kunde kan handle på kredit.

Købesummen forfalder, medmindre andet er aftalt, til betaling ved levering netto kontant. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs konto i BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5. Ejendomsforbehold

BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. Garanti

BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI giver Kunden garanti svarende til den, som BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI har modtaget fra BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI yder uanset foranstående 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl. Der ydes ikke anden garanti fra BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. Enhver garanti frafalder ved forkert brug af udstyret. Det er kundens eget ansvar at anvende og vedligeholde udstyret korrekt. Kunden bærer ligeledes selv ansvaret for, at opsøge den viden og kompetence, der kræves for at vedligeholde og anvende udstyret korrekt.  For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v.

7. Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ved fragtskader skal Kunden reklamere straks ved modtagelsen over for fragtføreren. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele Kunden en af BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Ved leverancer uden for Danmark, inkl. leverancer til Færøerne og Grønland, dækker BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI ved afhjælpning kun materialerne. Al arbejdsløn ved afhjælpning hhv. montering i tilfælde af ombytning afholdes i disse tilfælde af kunden. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af overstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.

8. Produktansvar

For produktansvar er BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI skadesløs i samme omfang, som BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI s ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

9. Begrænset hæftelse

BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNIs ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

10. Tilbagelevering af brugte maskiner.

Elektrisk og elektronisk udstyr solgt til kunden er kunden berettiget til at tilbagelevere til BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI. Kunden sørger for egen regning for tilbagelevering af det elektriske og elektroniske udstyr til den af BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI anviste adresse.

11. Force majeure

BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI ikke kan have direkte indflydelse på. I dette tilfælde er BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem BØGH OG LARSEN KAFFECOMPAGNI og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

 

Bøgh & Larsen KaffeCompagni Aps – CVR. 26504481